Etiske retningslinjer

Vårt aktive nettverk bidrar til nyskapning, entreprenørskap og bærekraft gjennom møtepunkter med nystartede bedrifter; erfaring + innovasjon = bedre bedrifter!

Våre verdier

Vår virksomhet er verdibasert. Vår daglige motivasjon ligger i våre verdier. Verdiene inspirerer oss til kontinuerlig å være på offensiven og utvikle nye og bedre løsninger for 50-plussere, kunder, samarbeidspartnere og samfunnet.

INKLUDERENDE • VERDISKAPER • BROBYGGER

Ansatte

Der ingen forskrifter eller regler bestemmer den enkeltes opptreden, må den enkelte ansatte utvise sunn fornuft og godt skjønn. Den ansatte må ikke delta i aktiviteter som kommer i konflikt med selskapets interesser, og er forpliktet til å melde fra til sin leder om mulige interessekonflikter.

50-plussere, kunder, kollegaer og andre forretningspartnere skal behandles med respekt og rettferdighet. alle former for diskriminering, trakassering og mobbing er uakseptabelt hos oss. 50 til 100 AS skal være en trygg organisasjon hvor den enkeltes integritet og grenser respekteres.

Våre bærekraftsmål

Alt vi gjør i 50 til 100 skal bidra til at FNs bærekraftsmål nås.

Korrupsjon

Vi er imot all form for korrupsjon og smøring, og går aktivt inn for å motarbeide dette. Vi jobber for redelig forretningsvirksomhet basert på tjenestenes kvalitet.

Personlige godtgjørelser, ulovlig provisjon eller smøringer mellom 50 til 100 AS og kunder, leverandører eller offentlig ansatte er uakseptabelt. Det er i strid med vårt verdigrunnlag og etiske holdninger å motta gaver eller andre belønninger fra forretningspartnere – med mindre det er i overensstemmelse med skikk og bruk, av beskjeden verdi og har en forretningsmessig funksjon.

Code of conduct

Våre etiske retningslinjer skal verne om vårt formål, visjon, omdømme og kjerneverdier. 50 til 100 AS skal være bevisst sitt samfunnsansvar og handle på en etisk, bærekraftig og sosialt ansvarlig måte.

Våre etiske retningslinjer er en praktisk veileder for hvordan vi skal drive vår virksomhet. De hjelper oss å ta riktige beslutningene som styrker vår tillit i samfunnet generelt, hos 50-plussere, kunder, samarbeidspartnere og leverandører.

De etiske retningslinjene krever at vi skal være rettferdige, ærlige og respektfulle i vår omgang med andre; at vi skal følge alle relevante lover og forskrifter; og at vi umiddelbart skal varsle om mistenkte brudd på retningslinjene. Utover det følger vi trygge og sunne arbeidsrutiner, driver virksomheten med bærekraftige og miljøvennlige metoder, og vi respekterer menneskerettighetene, og har forpliktet oss til FNs bærekraftsmål.

 

Retningslinjene gjelder oss alle, og vi er forpliktet til å holde hverandre ansvarlige for våre handlinger.

Forholdet mellom forretningspartnere

50 til 100 AS vil sikre at samarbeidspartnere og leverandører kjenner til våre etiske retningslinjer. Det er også viktig at medlemmer (kunder) og andre samarbeidspartnere er kjent med våre etiske retningslinjer.

50-plussernes, kundens og samarbeidspartneres personvern respekteres, og aktuelle data beskyttes (GDPR).